PALANGOS LOPŠELIO-DARŽELIO ,,SIGUTĖ“ DARBUOTOJŲ DARBO APMOKĖJIMO SUSTEMA

2024-2025 M. IKIMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMA

VIDAUS KONTROLĖS POLITIKA (Aktuali redakcija 2022-05-05)

VIDAUS KONTROLĖS ANALIZĖ IR VERTINIMAS – 2023 M.

VIDAUS KONTROLĖS ANALIZĖ IR VERTINIMAS – 2022 M.

FINANSŲ KONTROLĖS TAISYKLĖS (Aktuali redakcija 2022-05-05)

DARBUOTOJŲ PSICHOLOGINIO SAUGUMO UŽTIKRINIMO POLITIKOS ĮGYVENDINIMO TVARKOS APRAŠAS

DUOMENŲ SUBJEKTŲ TEISIŲ ĮGYVENDINIMO TVARKOS APRAŠAS

EKSTREMALIŲ SITUACIJŲ PREVENCIJOS PRIEMONIŲ PLANAS 2021-2023 M.

DĖL PALANGOS LOPŠELIO – DARŽELIO ,,SIGUTĖ“ EKSTREMALIŲ SITUACIJŲ VALDYMO PLANO TVIRTINIMO

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO ĮSTATYMAS

DĖL LIETUVOS HIGIENOS NORMOS HN 75:2016 „IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMŲ VYKDYMO BENDRIEJI SVEIKATOS SAUGOS REIKALAVIMAI“

IKIMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMŲ KRITERIJŲ APRAŠAS

PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO TVARKOS APRAŠAS

VAIKO BRANDUMO MOKYTIS PAGAL PRIEŠMOKYKLINIO IR PRADINIO UGDYMO PROGRAMAS ĮVERTINIMO TVARKOS APRAŠAS

 Privatumo  politika