Mokyklos vaiko gerovės komisijos paskirtis – rūpintis vaikų saugia ir palankia mokymosi aplinka, orientuota į asmenybės sėkmę, gerą savijautą, brandą, individualias vaiko galimybes atitinkančius ugdymo(si) pasiekimus bei pažangą, atlikti kitas su vaiko gerove susijusias funkcijas.

Komisijos darbas organizuojamas vadovaujantis „Palangos lopšelio-darželio „Sigutė“ Mokyklos vaiko gerovės komisijos sudarymo ir jos darbo organizavimo tvarkos aprašu“, patvirtintu direktoriaus 2022 m. spalio 24 d. įsakymu Nr. V1V-26, 2 p.

Vaiko gerovė komisijos sudėtis (patvirtinta 2022 m. spalio 24 d. įsakymu Nr. V1V-26, 1 p.):

  • Alma Valaitienė, komisijos pirmininkė – priešmokyklinio ugdymo mokytoja, atsakinga už smurto ir patyčių prevenciją;
  • Laureta Dominauskienė, narė – ikimokyklinio ugdymo mokytoja, atsakinga už socialinį ir emocinį ugdymą;
  • Aušra Toliušienė, narė – ikimokyklinio ugdymo mokytoja, atsakinga už krizių valdymą;
  • Dalia Baužienė, narė – logopedė/specialioji pedagogė, atsakinga už įtraukujį ugdymą;
  • Olena Tapinene, narė – mokytojo padėjėja, atsakinga už įtraukųjį ugdymą.

 

PALANGOS LOPŠELIO-DARŽELIO „SIGUTĖ“ MOKYKLOS VAIKO GEROVĖS KOMISIJOS SUDARYMO IR JOS DARBO ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠAS