Palangos lopšelis – darželis

Palangos lopšelis-darželis “Sigutė” skelbia atranką auklėtojos pareigoms užimti.

Dokumentai priimami nuo 2019-07-30 iki 2019-08-12.

Darbo pobūdis:
Auklėtojos veiklą reglamentuoja Palangos lopšelio-darželio “Sigutė” nuostatai, auklėtojos pareigybės aprašymas, vidaus darbo tvarkos taisyklės.

Auklėtojo funkcijos:
1. Organizuoti ir vykdyti ugdomąjį procesą: planuoti grupės ugdomąją veiklą, kurti
grupės ugdomąją aplinką, parinkti priemones, ugdyti ir/ar dalyvauti vaikų ugdymo (si) procese;
2. Prireikus dalyvauti rengiant individualias vaikų ugdymo(si) programas;
3. Sistemingai vertinti, fiksuoti vaikų daromą pažangą, apie vaikų pasiekimus informuoti tėvus (globėjus);
4. Teikti informaciją, pagal kompetenciją konsultuoti tėvus (globėjus), kitus įstaigoje
dirbančius specialistus ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų ugdymo klausimais;
5. Inicijuoti ir/ar dalyvauti bendruose renginiuose, projektuose ir kitose veiklose;
6. Auklėtojas privalo užtikrinti savo darbo kokybę;
7. Saugoti ir stiprinti vaikų sveikatą, garantuoti vaikų fizinį ir psichologinį saugumą;
8. Derinti tarpusavyje vaikų ugdymą, priežiūrą, globą;
9. Bendradarbiauti su šeima;
10. Informuoti įstaigos administraciją apie vaiko turimas socialines ar sveikatos problemas, pastebėtą ar įtariamą vaiko teisių pažeidimą;
11. Nuolat tobulinti savo kvalifikaciją.

 

Kvalifikaciniai reikalavimai pretendentams:
1. Pretendento kvalifikacija turi atitikti Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo
ministro 2014 m. rugpjūčio 29 d. įsakymu Nr. V-774 patvirtinto „Reikalavimų mokytojų
kvalifikacijai aprašo“ reikalavimus. Mokytojams, dirbantiems pagal ikimokyklinio ugdymo
programą reikalavimai: baigta ikimokyklinio ugdymo mokytojų rengimo programa arba
ikimokyklinio ugdymo pedagogika.

 

Privalumai:
1. Projektinio darbo patirtis, gebėjimas bendradarbiauti, dirbti komandoje;
2. Kvalifikacinė kategorija;
3. Mokėjimas valdyti, kaupti, analizuoti, sisteminti, apibendrinti informaciją.
Pretendentai privalo pateikti:
1. Prašymą leisti dalyvauti atrankoje;
2. Asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją;
3. Išsilavinimą patvirtinantį dokumentą ir jo kopiją;
4. Pedagogo kvalifikaciją patvirtinančio dokumento kopiją;
5. Gyvenimo aprašymą (CV).
Atrankos būdas – pokalbis.
Darbo krūvis – 1 etatas.
Darbo sutarties rūšis – neterminuota.

Dokumentai priimami:
14 kalendorinių dienų nuo atrankos paskelbimo, įskaitant paskelbimo dieną (nuo 2019 m. liepos 30 dieną), Palangos lopšelyje – darželyje „Sigutė“ darbo dienomis nuo 9.00 val. iki 16.00 val. Pretendentai dokumentus pateikia lopšelio – darželio „Sigutė“ auklėtojai, atliekančiai Direktoriaus funkcijas Aušrai Toliušienei.

Atranka įvyks 2019 m. rugpjūčio 13 d. 12.30 val.
Išsamią informaciją apie skelbiamą konkursą teikia auklėtoja, atliekanti Direktoriaus funkcijas Aušra Toliušienė. Kontaktinis tel.: 8 460 45577, el.paštas l.d.sigute@gmail.com.